Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 10:04 11/11/2019  

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 2017 - 2021
Họ và tên:  HOÀNG THỊ HOÀI PHƯƠNG
Chức vụ:  CHỦ TỊCH
Email:  hoangfthihoaiphuong66@gmail.com
Điện thoại:  0916482816
Địa chỉ:  MN Bình Minh

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 748