Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.