Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Giáo án dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.