Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Thông báo

Thông báo nhập học khối lớp 6
Thông báo nhập học khối lớp 6