Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Văn bản ban hành